Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 207

1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem połączenia funduszy ponoszą wyłącznie towarzystwa lub spółki zarządzające, które zarządzają tymi funduszami.

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a - spółka zarządzająca, ponosi odpowiedzialność wobec uczestników zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem funduszy.

3. Połączenie funduszy nie może nastąpić z naruszeniem interesu uczestników funduszu krajowego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"