Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym dziale, przepisy dotyczące funduszy stosuje się odpowiednio do subfunduszy. W przypadku gdy przepisy ustawy wymagają podjęcia określonych czynności przez subfundusz, czynności te podejmowane są odpowiednio przez fundusz krajowy z wydzielonymi subfunduszami albo przez fundusz zagraniczny z wydzielonymi subfunduszami.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"