Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208c

1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 208b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;

2) składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji, o której mowa w art. 208a ust. 1.

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"