Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208d

1. Przydział, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.

4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"