Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208i

1. Połączenie krajowe wymaga:

1) sporządzenia planu połączenia;

2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie funduszy;

3) zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - również przez fundusz przejmujący, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;

4) uzyskania zgody zgromadzenia uczestników funduszy przejmowanych na połączenie funduszy.

2. Jeżeli połączenie krajowe ma nastąpić przez utworzenie funduszu, do utworzenia funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego działu, stosuje się przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego. Przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem przejmowanym.

4. Jeżeli plan połączenia nie wymaga do skuteczności połączenia udziału w połączeniu wszystkich funduszy przejmowanych, połączenie dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania:

1) zgody Komisji na połączenie funduszy - przez co najmniej jeden fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu - przez co najmniej dwa fundusze przejmowane, oraz

2) zgody zgromadzenia uczestników funduszy, które uzyskały zgodę Komisji, o której mowa w pkt 1.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"