Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208l

1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący - w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, które będzie organem funduszu przejmującego - w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Plan połączenia zawiera co najmniej:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także funduszu przejmującego, w tym skutków prawnych oraz finansowych;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - metody obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, uwzględniającej wszelkie różnice w opłatach obciążających aktywa funduszy przypadających na jednostki uczestnictwa tych funduszy, w tym kategorie jednostek uczestnictwa w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym, albo wartości początkowej nowo tworzonego subfunduszu przejmującego,

b) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu - wartości początkowej jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"