Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208n

1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zgody na połączenie funduszy, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 208m ust. 2;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności połączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumentach informacyjnych, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników łączonych funduszy, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w art. 208m ust. 1, i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy, w przypadku gdy:

1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z ust. 1;

2) załączone do wniosku dokumenty, w tym w szczególności dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, nie są zgodne pod względem treści lub formy z obowiązującymi przepisami prawa;

3) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutami funduszy biorących udział w połączeniu.

4. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy także w przypadku, gdy fundusz przejmujący nie dokonał zawiadomienia o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz przejmowany jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa.

5. Udzielając zgody na połączenie funduszy, Komisja zatwierdza dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3.

6. Po zatwierdzeniu, dokument informacyjny może być zmieniony wyłącznie w przypadku zmiany stanu faktycznego. Zmiana może być dokonana najpóźniej przed wysłaniem do uczestników funduszu zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga powiadomienia Komisji. Komisja w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia może zgłosić sprzeciw wobec dokonywanej zmiany, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub narusza interes uczestników funduszu. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie może być wysłane do uczestników funduszu przed upływem terminu na zgłoszenie przez Komisję sprzeciwu.

8. Jeżeli do dnia połączenia fundusz biorący udział w połączeniu, towarzystwo będące organem funduszu biorącego udział w połączeniu lub spółka zarządzająca takim funduszem i prowadząca jego sprawy naruszy przepisy regulujące łączenie się funduszy, Komisja może uchylić decyzję w sprawie udzielenia zgody na połączenie funduszy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"