Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208s

1. Zgromadzenie uczestników musi się odbyć przed dniem, od którego rozpocznie bieg termin 30 dni, o którym mowa w art. 208p ust. 2.

2. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie uczestników uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie powinno zawierać zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie.

3. Zgoda Komisji na połączenie funduszy wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia jej uzyskania, jeżeli do tego czasu:

1) fundusz przejmujący lub przejmowany nie zawiadomi swoich uczestników o połączeniu, zgodnie z art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub

2) zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego nie wyrazi zgody na połączenie.

4. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o:

1) udzieleniu przez Komisję temu funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie funduszy albo o odmowie udzielenia takiej zgody;

2) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego albo o podjęciu przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"