Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208t

1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa:

1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie - towarzystwo będące organem funduszu przejmującego przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany; w przypadku gdy przejmujący subfundusz jest nowo tworzony, jednostki uczestnictwa tego subfunduszu przydziela się uczestnikowi funduszu przejmowanego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego podaną w planie połączenia;

2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu - towarzystwo tworzące fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych poprzedniego funduszu przejmowanego, a w przypadku gdy poprzednio przejmowany był subfundusz, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 208u.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

5. Od chwili przydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo odmawiające wpisania w tym rejestrze funduszu przejmującego stanie się prawomocne.

7. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"