Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208u

1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących się funduszy oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmującego oraz udostępnia się bezpłatnie uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"