Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208w

1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2;

2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 2, towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, składa do sądu wniosek o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, dotyczące funduszy przejmowanych, których uczestnikom przydzielono jednostki uczestnictwa zgodnie z art. 208t ust. 1 pkt 2;

3) statut tworzonego funduszu;

4) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru;

5) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

6. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusze przejmowane podlegają wykreśleniu z rejestru z mocy prawa z dniem, w którym postanowienie o wpisie funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych staje się skuteczne.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się skuteczne z dniem jego uprawomocnienia się.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"