Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208za

1. Niezwłocznie po dniu połączenia:

1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72;

2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje o połączeniu Komisję;

3) fundusz przejmujący dokonuje zawiadomienia zgodnie z art. 261 w państwach członkowskich, na terytorium których fundusze przejmowane były uprawnione do zbywania jednostek uczestnictwa - w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Do dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 261a ust. 5, fundusz przejmujący nie może zbywać jednostek uczestnictwa na terytorium danego państwa członkowskiego.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu depozytariusz funduszu przejmowanego zawiadamia towarzystwo będące organem funduszu przejmującego o zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.