Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zd

1. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego;

3) w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego - statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego, a jeżeli przewiduje to prawo państwa macierzystego funduszu przejmującego - także wskazanie wartości początkowej tytułu uczestnictwa tego funduszu.

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego plan połączenia sporządzają i podpisują fundusze przejmowane i podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu przejmującego zgodnie z prawem państwa macierzystego tego funduszu.