Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208ze

1. Do wniosku o udzielenie zgody:

1) na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo statut, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego oraz zmiany tych dokumentów;

2) na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo dokument informacyjny funduszu przejmującego, jeżeli jego sporządzenie przewiduje prawo państwa macierzystego tego funduszu.

2. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego powinien zawierać dodatkowo wskazanie różnic w zakresie zasad sprawozdawczości okresowej tego funduszu i funduszu przejmującego, informację o spodziewanym wpływie połączenia na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusz, a także informację o dopłacie w środkach pieniężnych, jeżeli dokonanie takiej dopłaty przez fundusz przejmujący będzie konieczne. Dopłata nie może przewyższać 10% wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostki uczestnictwa danego uczestnika.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się także jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów na język urzędowy albo jeden z języków urzędowych państwa macierzystego funduszu przejmującego.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Komisja przekazuje jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów do właściwego organu państwa macierzystego funduszu przejmującego.

5. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, które zgodnie z ust. 1 i 3 załącza się do wniosku;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności łączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) rozszerzenia lub zmiany informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu przejmowanego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

6. Komisja rozpoznaje wniosek i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

7. W przypadku gdy właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zażądał od funduszu przejmującego dokonania zmian w dokumencie informacyjnym tego funduszu, od dnia poinformowania Komisji o tym przez ten organ, bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez Komisję od tego organu informacji, czy zgłasza on zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego po dokonaniu przez ten fundusz zmian w tym dokumencie.

8. Komisja odmawia zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego, w przypadku gdy:

1) załączone do wniosku dokumenty nie są zgodne pod względem treści lub formy z przepisami prawa;

2) wnioskodawca nie uzupełnił lub nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5;

3) właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zgłosił zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego;

4) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu przejmowanego;

5) fundusz przejmujący nie posiada uprawnienia do zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw członkowskich, na terytorium których fundusz przejmowany zbywa jednostki uczestnictwa.

9. Zgoda Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego.

10. O wydaniu decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja informuje właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego.