Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zi

1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych niezwłocznie po dniu połączenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo przez utworzenie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zf ust. 2.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.