Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zj

1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego niezwłocznie zawiadamia fundusz przejmujący o wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje Komisję o dokonanym połączeniu.