Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zn

1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej jeden zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego tego funduszu na połączenie oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa jego państwa macierzystego - zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub jeżeli w połączeniu bierze udział krajowy fundusz przejmowany - również uzyskanie przez ten fundusz zgody Komisji oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.