Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zt

1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Fundusz przejmujący oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu oraz udostępniają ją bezpłatnie swoim uczestnikom. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.