Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zu

1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu przydziału. Z tym dniem krajowy fundusz przejmujący, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:

1) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami i zobowiązaniami funduszu przejmującego;

2) wpis uczestników funduszu przejmowanego do rejestru uczestników funduszu przejmującego wywołuje skutek prawny.

2. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.