Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zw

1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie tego funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zt ust. 1.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.