Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zz

1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez utworzenie funduszu krajowego oraz przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział w połączeniu, zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Jeżeli w połączeniu transgranicznym przez utworzenie funduszu krajowego bierze udział krajowy fundusz przejmowany, zezwolenie to powinno być uzyskane przed uzyskaniem przez ten fundusz zgody Komisji zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.