Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zzd

1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej:

1) dwa zagraniczne fundusze przejmowane zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo państwa macierzystego danego funduszu - zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie albo

2) jeden:

a) zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo jego państwa macierzystego - zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie oraz

b) krajowy fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez więcej niż dwa fundusze zagraniczne lub zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub więcej niż jeden krajowy fundusz przejmowany.