Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 208zzf

1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statutach funduszu. Fundusz przejmowany bezpłatnie udostępnia opinię swoim uczestnikom, a towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"