Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 219

1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów Rozdziału 2 tej ustawy.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.