Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 227a

1. Komisja może nakazać:

1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych lub nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także jeżeli fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego,

2) depozytariuszowi, który narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego,

3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu,

4) podmiotowi, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

6) spółce zarządzającej, jeżeli działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego,

7) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD lub oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą w państwie należącym do EEA lub OECD, które naruszają przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1,

9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego,

10) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD, którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy

- zaprzestanie tych działań.

2. Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 228, art. 232-234, art. 259, art. 259a i art. 273.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"