Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 231

1. Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, depozytariusz przekazuje Komisji w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"