Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 240

1. Za zezwoleniem Komisji:

1) fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzane przez to samo towarzystwo, niebędące funduszami inwestycyjnymi o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, o ile rejestr aktywów dla tych funduszy jest prowadzony przez tego samego depozytariusza;

2) fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo;

3) specjalistyczy fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo.

1a. Wydając zezwolenie na przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza.

2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:

1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

3) przekształceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami;

4) przekształceniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

4. Fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy funduszy inwestycyjnych, które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które odpowiadają przekształconym funduszom inwestycyjnym.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwę funduszu inwestycyjnego, który został przekształcony w subfundusz oraz nazwę tego subfunduszu, która odpowiada przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.