Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 240a

1. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 2 i 3, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników przekształcanego funduszu.