Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 243

1. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, towarzystwo dokonuje ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami albo o zamiarze przekształcenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

2. W ogłoszeniu należy zamieścić informację o tym, że z chwilą przekształcenia:

1) funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia,

b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

2) funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,

b) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

3. Po upływie miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia, a w przypadku gdy z przekształceniem funduszu inwestycyjnego związana jest zmiana statutu tego funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 pkt 1, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, towarzystwo:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy art. 29 ust. 7-9 stosuje się odpowiednio;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu i wpisanie do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; do wniosku towarzystwo załącza zezwolenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1, wypis aktu notarialnego zawierający zmiany statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w zakresie utworzenia nowego subfunduszu wraz z tekstem jednolitym tego statutu; przepis art. 29 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

4. Od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1-4, do funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu nie stosuje się przepisów art. 246.

5. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, statuty przekształcanych funduszy inwestycyjnych nie podlegają zmianom.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"