Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 246

1. Rozwiązanie funduszu powoduje:

1) upływ okresu, na który, zgodnie ze statutem, fundusz został utworzony;

2) nieprzejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo w trybie i terminie określonym w art. 68 ust. 2;

3) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o prowadzenie rejestru z innym depozytariuszem;

4) spadek wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej wartości określonej w art. 92 ust. 1;

5) podjęcie przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu;

6) wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego;

7) upływ 6-miesięcznego okresu, przez który towarzystwo będące organem funduszu lub spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, pozostawały jedynym uczestnikiem tego funduszu;

8) wydanie przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 50a ust. 5;

9) w przypadku funduszu powiązanego - rozwiązanie funduszu podstawowego;

10) w przypadku funduszu biorącego udział w połączeniu transgranicznym dokonywanym zgodnie z art. 208zk - przeniesienie aktywów netto tego funduszu na zagraniczny fundusz przejmujący zgodnie z art. 208zk ust. 1 pkt 2.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek towarzystwa, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja udzieli zgody na połączenie funduszu inwestycyjnego z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII.

2a. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym nie ulega rozwiązaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 9, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 169p ust. 1 albo art. 169s ust. 1, na wniosek złożony przez fundusz powiązany przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego.

3. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"