Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 247

1. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu powinna być niezwłocznie opublikowana przez towarzystwo lub depozytariusza, w sposób określony w statucie funduszu, oraz przekazana Komisji.

1a. W przypadku wystąpienia przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, jeżeli prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny, informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania funduszu podstawowego jest przekazywana także właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego.

2. Jeżeli publikacja informacji, o której mowa w ust. 1, nie zostanie dokonana przez podmiot wskazany w ust. 1, Komisja dokonuje publikacji na koszt towarzystwa.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych stosuje się również przepisy ustawy o ofercie publicznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"