Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 249

1. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

1a. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje z przyczyny, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 10, za zaspokojenie wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego, które pozostają po przeniesieniu jego aktywów netto na zagraniczny fundusz przejmujący, w toku likwidacji funduszu odpowiadają solidarnie towarzystwo zarządzające funduszem przejmowanym oraz fundusz przejmujący lub jego spółka zarządzająca.

2. Zbywanie aktywów funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego.