Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 253

1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4.

2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego może rozpocząć się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez fundusz zagraniczny od właściwego organu jego państwa macierzystego informacji o przekazaniu Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010. W części B zawiadomienie powinno zawierać:

1) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania informacji o funduszu;

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów nabywających tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) regulamin funduszu zagranicznego;

2) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego;

3) kluczowe informacje dla inwestorów funduszu zagranicznego;

4) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli zostały sporządzone;

5) zaświadczenie sporządzone przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego stwierdzające, że fundusz zagraniczny działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

5. Przez regulamin funduszu zagranicznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, rozumie się również statut tego funduszu lub statut albo regulamin spółki, jeżeli fundusz utworzony jest w formie spółki.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski, z tym że treść dodatkowej informacji dla inwestorów oraz kluczowe informacje dla inwestorów powinny zostać sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączone do niego dokumenty są przesyłane do Komisji w formie elektronicznej przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego na adres poczty elektronicznej ustanowiony przez Komisję dla celów otrzymywania zawiadomień dotyczących funduszy zagranicznych od właściwych organów państwa macierzystego funduszu zagranicznego oraz prowadzenia korespondencji z właściwymi organami państw członkowskich w zakresie zawiadomień funduszy zagranicznych oraz prowadzonej przez fundusze zagraniczne działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy fundusz zagraniczny prowadzący działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami zamierza zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa związane z subfunduszem, który nie był wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach.