Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 254

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do:

1) publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulaminu, prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla inwestorów, zmian dokonanych w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i dodatkowej informacji dla inwestorów, a także rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego;

2) udostępniania przy zbywaniu tytułów uczestnictwa kluczowych informacji dla inwestorów, dodatkowej informacji dla inwestorów oraz innych informacji i dokumentów, do których udostępniania jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym - umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem tytułów uczestnictwa.

1a. Dodatkowa informacja dla inwestorów zawiera podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, listę podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników funduszu, wskazanie przedstawiciela funduszu zagranicznego i agenta płatności funduszu zagranicznego wraz z krótkim opisem wykonywanej przez nich funkcji oraz wskazanie strony internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim, na której będą udostępniane informacje i dokumenty dla uczestników funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1b. Termin publikowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zmian w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów i regulaminie funduszu zagranicznego oraz termin ich wejścia w życie wobec uczestników funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się według prawa państwa macierzystego funduszu. Terminy te są tożsame odpowiednio z terminem publikowania tych zmian na terytorium państwa macierzystego funduszu i terminem ich wejścia w życie wobec uczestników funduszu na terytorium tego państwa.

1c. Publikowanie przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się na stronie internetowej funduszu zagranicznego prowadzonej w języku polskim.

2. Publikowane i udostępniane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) kluczowe informacje dla inwestorów oraz dodatkowa informacja dla inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski;

2) pozostałe dokumenty i informacje objęte obowiązkiem publikowania lub udostępniania powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski.

3. Do informacji reklamowych, ogłoszeń oraz innych informacji udostępnianych przez fundusz zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis art. 229.

4. Na żądanie uczestnika fundusz zagraniczny lub spółka nim zarządzająca mają obowiązek udzielić, w języku polskim, dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu.

5. Częstotliwość publikowania ceny zbycia i odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego ustala się według prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego.