Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 256

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić uczestnikom funduszu:

1) prawidłowe zbywanie i odkupywanie tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami przedstawionymi w zawiadomieniu, o których mowa w art. 253 ust. 3, w tym sprawne wpłacanie i wypłacanie kwot związanych z nabywaniem i odkupywaniem tytułów uczestnictwa;

2) dostęp do kluczowych informacji dla inwestorów w języku polskim;

3) dostęp do informacji i dokumentów o funduszu;

4) co najmniej taki sam poziom ochrony jak w państwie macierzystym;

5) przekazywanie potwierdzeń zbycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w języku polskim, z częstotliwością obowiązującą fundusz zagraniczny zgodnie z przepisami prawa państwa macierzystego.

1a. Fundusz zagraniczny jest obowiązany do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Fundusz zagraniczny jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów, wymienionych w art. 254 ust. 1, dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

1b. Fundusz zagraniczny powinien mieć możliwość ustalenia każdego uczestnika funduszu, który nabył tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności korzystania przez fundusz zagraniczny z pośrednictwa innego podmiotu, w szczególności zapewnić, aby z wyjątkiem tytułów uczestnictwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa uczestnika funduszu wynikające z tytułów uczestnictwa zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były zapisywane w rejestrze uczestników funduszu zagranicznego indywidualnie na rzecz każdego uczestnika.

1c. Fundusz zagraniczny jest obowiązany informować Komisję o zmianach informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce udostępnienia Komisji tych zmian w formie elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na prowadzonej w języku polskim stronie internetowej funduszu zagranicznego lub na stronie internetowej spółki zarządzającej funduszu zagranicznego bądź na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz zagraniczny w zawiadomieniu.

1d. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu albo opisu dokonanej zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na wyznaczony w tym celu przez Komisję adres poczty elektronicznej. Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w formacie będącym w powszechnym użyciu.

1e. O planowanej zmianie w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, lub zmianie kategorii tytułów uczestnictwa funduszu zbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz informuje Komisję przed wprowadzeniem zmiany.

1f. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1g. Fundusz zagraniczny może przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1c i 1e, za pośrednictwem swojego przedstawiciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przedstawiciel funduszu zagranicznego, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, jest obowiązany w szczególności do:

1) reprezentowania funduszu zagranicznego w postępowaniu przed Komisją;

2) reprezentowania funduszu zagranicznego wobec uczestników funduszu zagranicznego;

3) wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników funduszu zagranicznego, w tym przyjmowania reklamacji uczestników;

4) zapewnienia uczestnikom funduszu zagranicznego dostępu do informacji o funduszu na zasadach określonych w ustawie;

5) (uchylony);

6) informowania Komisji o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez fundusz zagraniczny zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2a. Dokonane przez fundusz zagraniczny zmiany sposobów zbywania tytułów uczestnictwa przedstawionych w informacji, o której mowa w art. 253 ust. 3 pkt 1, powinny być zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego przedstawicielowi uznaje się za złożenie go funduszowi zagranicznemu.

3a. Fundusz zagraniczny, który zamierza zaprzestać zbywania emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany umożliwić uczestnikom dostęp do informacji i dokumentów zgodnie z art. 254, umożliwić odkupienie tytułów uczestnictwa oraz wykonywać obowiązek, o którym mowa w ust. 1f i w art. 257 ust. 1, do chwili odkupienia wszystkich tytułów uczestnictwa zbytych w ramach zbywania tytułów uczestnictwa funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3b. Komisja ustanawia adres poczty elektronicznej dla celów otrzymywania informacji od funduszu zagranicznego i jego przedstawiciela.

4. (uchylony).