Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 257

1. Fundusz zagraniczny jest obowiązany ustanowić agenta płatności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Agentem płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej.

2. Agent płatności, na podstawie umowy z funduszem zagranicznym, jest obowiązany w szczególności do:

1) przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego;

2) dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego;

3) dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom funduszu zagranicznego.

3. (uchylony).