Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 259

1. Nadzór nad funduszami zagranicznymi wykonują właściwe organy państwa macierzystego tych funduszy, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Wyłącznie właściwymi do podejmowania środków nadzorczych wobec funduszu zagranicznego w przypadku naruszenia przez ten fundusz przepisów prawa państwa macierzystego, regulaminu tego funduszu lub zasad uczciwego obrotu są właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

3. Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego o naruszeniu przez ten fundusz, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa, regulaminu lub zasad uczciwego obrotu.

3a. Jeżeli pomimo przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego nie podjęły odpowiednich działań nadzorczych lub pomimo podjęcia tych działań fundusz zagraniczny działa niezgodnie z interesem uczestników tego funduszu, Komisja może:

1) w drodze decyzji, po poinformowaniu właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego, zastosować środki, o których mowa w ust. 5, albo

2) w uzasadnionym przypadku, poinformować Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

3b. O każdym przypadku zastosowania, zgodnie z ust. 3a pkt 1, środków, o których mowa w ust. 5, Komisja informuje Komisję Europejską oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

4. Komisja wykonuje nadzór nad zbywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu.

4a. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyjęte przez fundusz zagraniczny zasady zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z przepisami prawa polskiego lub interesem uczestników funduszu, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zawieszenie zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4b. Na wniosek funduszu zagranicznego lub z urzędu Komisja uchyla decyzję o zawieszeniu, o której mowa w ust. 4a, jeżeli ustały przesłanki jej wydania.

5. W przypadku naruszenia przy zbywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub zasad zbywania tytułów uczestnictwa przedstawionych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1, lub określonych w dokumentach załączanych do zawiadomienia, Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać dalszego ich zbywania albo

2) nałożyć na fundusz zagraniczny karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"