Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 259a

1. W przypadku gdy przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy, Komisja może nałożyć na przedstawiciela takiego funduszu karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

2. W przypadku gdy agent płatności wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z funduszem zagranicznym, funduszem inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwach należących do EEA lub OECD niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy, Komisja może nałożyć na agenta płatności karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"