Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 260

Do zbywania tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, z wyjątkiem zbywania tytułów uczestnictwa będących papierami wartościowymi, które zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 253 ust. 1, oraz dokumentami, o których mowa w art. 253 ust. 4 pkt 1-3, podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"