Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 261

1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zamierza zbywać i odkupywać jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję o tym zamiarze. W przypadku zamiaru zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium państwa członkowskiego za pośrednictwem zarządzającego funduszem towarzystwa albo spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, okoliczność tę należy wskazać w zawiadomieniu.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) statut funduszu;

2) prospekt informacyjny funduszu;

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, jeżeli zostały sporządzone;

4) kluczowe informacje dla inwestorów.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wraz z dołączonymi do niego dokumentami przekazuje się Komisji również w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Komisję.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, powinny być również sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na język angielski. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być również sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz zamierza zbywać jednostki uczestnictwa, albo przetłumaczone na ten język.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany informować właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego o zmianach informacji zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz zmianach w dołączonych do niego dokumentach, wskazując miejsce ich udostępnienia temu organowi w formie elektronicznej. Zmiany mogą być udostępnione na stronie internetowej funduszu, na stronie internetowej zarządzającego funduszem towarzystwa lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, lub na innej stronie internetowej wskazanej przez fundusz w zawiadomieniu.

7. Informacja o zmianach może mieć postać nowej wersji dokumentu lub opisu dokonanej zmiany. Informacja o zmianach może być przesłana na adres poczty elektronicznej wyznaczony przez właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego. Dokumenty przekazywane i udostępniane w formie elektronicznej powinny być sporządzone w formacie będącym w powszechnym użyciu.

8. Do informacji o zmianach stosuje się ust. 5, z tym że informacji nie sporządza się w języku polskim.

9. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego dostęp do dokumentów, o których mowa w ust. 3, w formie elektronicznej.

10. Przed wprowadzeniem zmiany zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, zawartych w części B zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, fundusz informuje pisemnie o tych zmianach właściwy organ goszczącego państwa członkowskiego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 13", "Tytuł 7", "48"