Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 261a

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w art. 261 ust. 1, Komisja:

1) przekazuje zawiadomienie wraz z załączonymi do niego dokumentami właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego albo

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego.

2. W przypadku gdy zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymogów określonych w ustawie lub są niekompletne, Komisja może żądać uzupełnienia lub zmiany informacji lub dokumentów złożonych przez fundusz. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia następującego po otrzymaniu przez Komisję informacji i dokumentów zgodnie z żądaniem.

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego, w formie elektronicznej, na wskazany przez ten organ adres poczty elektronicznej, otrzymane od funduszu inwestycyjnego otwartego:

1) zawiadomienie, o którym mowa w art. 261 ust. 1, i dokumenty, o których mowa w art. 261 ust. 3 pkt 1-3, sporządzone w języku angielskim albo przetłumaczone na ten język;

2) kluczowe informacje dla inwestorów sporządzone w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego albo przetłumaczone na ten język.

4. Do przekazywanych właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego dokumentów Komisja załącza sporządzone w języku angielskim zaświadczenie potwierdzające, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

5. Po otrzymaniu od właściwego organu goszczącego państwa członkowskiego potwierdzenia wpłynięcia zawiadomienia wraz z wymaganymi dokumentami oraz w formie umożliwiającej ich odczytanie i wydrukowanie, Komisja niezwłocznie powiadamia fundusz o otrzymaniu potwierdzenia. Fundusz może rozpocząć zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia otrzymania takiego powiadomienia.

6. Komisja odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi goszczącego państwa członkowskiego, jeżeli zawiadomienie lub załączone do niego dokumenty pod względem treści lub formy nie są zgodne z przepisami prawa.