Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 261b

1. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, wypełnia obowiązki informacyjne wobec uczestników na terytorium tego państwa zgodnie z przepisami prawa polskiego, z tym że udostępnia te informacje w sposób określony przepisami państwa goszczącego.

2. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany udostępniane uczestnikom na terytorium goszczącego państwa członkowskiego są sporządzane w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczone na ten język, a inne informacje i dokumenty oraz ich zmiany - w języku angielskim lub w języku urzędowym tego państwa lub tłumaczone na ten język.

3. Ustalanie i publikowanie na terytorium goszczącego państwa członkowskiego ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa odbywa się zgodnie z częstotliwością wynikającą z art. 224.