Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 262

Przepisy art. 253-261c stosuje się również do zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, pod warunkiem że fundusze te działają zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, oraz do zbywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest towarzystwo, na terytorium tych państw.