Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 264

1. Towarzystwo, które zarządza co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym, może prowadzić na terytorium państwa członkowskiego działalność w formie oddziału.

2. Jeżeli towarzystwo zamierza ustanowić oddział na terytorium państwa członkowskiego, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

1) nazwę państwa członkowskiego, na którego terytorium towarzystwo planuje utworzenie oddziału;

2) siedzibę i adres oddziału.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1) strukturę organizacyjną oddziału;

2) plan prowadzenia działalności określający zakres usług świadczonych przez oddział, opis systemu zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w zakresie udostępniania informacji na żądanie uczestników w państwie goszczącym lub właściwych organów państwa goszczącego;

3) dane osobowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie oddziałem;

4) (uchylony).

5. W terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja:

1) przekazuje zawiadomienie właściwemu organowi państwa goszczącego albo

2) w drodze decyzji, odmawia przekazania zawiadomienia właściwemu organowi państwa goszczącego.

5a. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 Komisja przekazuje właściwemu organowi państwa goszczącego zawiadomienie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4, wraz z informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat oraz informuje o tym towarzystwo.

5b. W przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oddział towarzystwa będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, do zawiadomienia przekazywanego właściwym organom państwa goszczącego Komisja załącza zaświadczenie, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, oraz wskazuje zakres działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, oraz charakterystykę celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo.

5c. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 5b.

6. Komisja może odmówić przekazania właściwym organom państwa goszczącego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi, że:

1) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie wynikającym z planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;

2) ze sposobu organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu;

3) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo działalności w sposób należyty.

7. Oddział może być utworzony po otrzymaniu przez towarzystwo od właściwych organów państwa goszczącego informacji o warunkach i zasadach prowadzenia działalności obowiązujących w tym państwie albo bez otrzymania takich informacji, po upływie 2 miesięcy od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, przez właściwe organy państwa goszczącego, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a.

8. (uchylony).

9. W przypadku planowanej zmiany w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 towarzystwo ma obowiązek zawiadomić o tym, w formie pisemnej:

1) Komisję - na co najmniej 2 miesiące przed jej wprowadzeniem;

2) właściwe organy państwa goszczącego - na co najmniej miesiąc przed jej wprowadzeniem.

10. Komisja, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wszystkich informacji o planowanych zmianach:

1) przekazuje te informacje właściwym organom państwa goszczącego albo

2) odmawia, w formie decyzji administracyjnej, przekazania tych informacji właściwym organom państwa goszczącego, jeżeli stwierdzi, że:

a) sytuacja finansowa towarzystwa nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie wynikającym ze zmienionego planu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,

b) z planowanych zmian w sposobie organizacji oddziału wynika, że może on prowadzić działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu,

c) osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie dają rękojmi prowadzenia przez towarzystwo działalności w sposób należyty.

10a. O każdym przypadku odmowy, o której mowa w ust. 6 i ust. 10 pkt 2, Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

11. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o zmianach dotyczących systemu rekompensat.