Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 265

1. Towarzystwo zarządzające co najmniej jednym funduszem inwestycyjnym otwartym, które zamierza prowadzić działalność na terytorium państwa członkowskiego w formie innej niż oddział, jest obowiązane do pisemnego zawiadomienia Komisji o tym zamiarze.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) nazwę państwa goszczącego;

2) plan prowadzenia działalności określający zakres świadczonych usług, opis systemu zarządzania ryzykiem oraz opis procedur i środków stosowanych w zakresie rozpatrywania reklamacji uczestników, a także w zakresie udostępniania informacji na żądanie uczestników w państwie goszczącym lub właściwych organów państwa goszczącego.

3. W terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 2, Komisja przesyła zawiadomienie właściwym organom państwa goszczącego wraz z:

1) informacją o obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemie rekompensat;

2) zaświadczeniem, że towarzystwo jest uprawnione do wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, a także wskazaniem zakresu działalności, do jakiej uprawnione jest towarzystwo, oraz charakterystyki celów inwestycyjnych i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych otwartych, do których zarządzania uprawnione jest towarzystwo - w przypadku gdy zgodnie z planem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo będzie na terytorium państwa goszczącego prowadziło w formie innej niż oddział działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi.

3a. Komisja informuje właściwe organy państwa goszczącego o wszelkich zmianach w zaświadczeniu i informacjach przekazanych zgodnie z ust. 3 pkt 2.

4. Komisja informuje towarzystwo o dacie wysłania informacji, o których mowa w ust. 3.

5. Towarzystwo może rozpocząć działalność na terytorium państwa goszczącego po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, przy czym zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium tego państwa wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 261 i art. 261a.

6. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, towarzystwo zawiadamia, w formie pisemnej, Komisję oraz właściwe organy państwa goszczącego przed jej wprowadzeniem.

7. Komisja niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 6, właściwym organom państwa goszczącego.

8. Powierzenie osobie trzeciej zbywania jednostek uczestnictwa w państwie goszczącym nie zwalnia towarzystwa z obowiązku zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1.