Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 266a

1. Do towarzystwa, które prowadzi działalność na terytorium państwa goszczącego w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy prawa polskiego, z tym że oddział towarzystwa obowiązany jest do przestrzegania przepisów państwa goszczącego w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego oraz działania w sposób rzetelny i profesjonalny; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi właściwych organów państwa goszczącego.

2. Do towarzystwa prowadzącego na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi, w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, w zakresie w szczególności struktury organizacyjnej towarzystwa, rozwiązań technicznych i organizacyjnych, osób zatrudnionych do wykonywania działalności, systemu kontroli wewnętrznej, powierzania na podstawie umowy wykonywania czynności z zakresu działalności towarzystwa innym podmiotom, rachunkowości towarzystwa, transakcji osobistych, ewidencjonowania transakcji, strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, opracowania i wdrożenia procedur działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu zagranicznego, przeprowadzania należytej analizy przy doborze lokat do portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych, zarządzania konfliktami interesów, zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, systemu rekompensat oraz sprawozdawczości stosuje się przepisy prawa polskiego i podlega ono w tym zakresie nadzorowi Komisji. Przepisy prawa polskiego dotyczące całkowitej ekspozycji, poziomu kapitału własnego towarzystwa, systemu zarządzania ryzykiem stosuje się z uwzględnieniem zarządzanych przez towarzystwo funduszy zagranicznych. W zakresie działalności funduszu zagranicznego, którym zarządza towarzystwo, stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu.

3. Towarzystwo prowadzące na terytorium państwa goszczącego działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział jest obowiązane do zapewnienia na terytorium tego państwa możliwości składania reklamacji w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa goszczącego, jak również udzielania informacji na żądanie uczestników lub właściwych organów państwa goszczącego.

4. W przypadku gdy towarzystwo będzie prowadziło na terytorium państwa goszczącego działalność w zakresie zarządzania funduszami zagranicznymi i złożyło wniosek o utworzenie funduszu zagranicznego lub o przejęcie zarządzania funduszem zagranicznym w państwie goszczącym, Komisja na wniosek właściwych organów państwa goszczącego, w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, udziela wyjaśnień i informacji, czy towarzystwo jest uprawnione do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz zagraniczny, którego dotyczy wniosek złożony przez towarzystwo.