Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 267

W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwe organy państwa goszczącego, że towarzystwo, które prowadzi na terytorium tego państwa działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, narusza przepisy prawa obowiązujące w tym państwie i nie usunęło nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez te organy, Komisja może:

1) wezwać towarzystwo do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium państwa członkowskiego;

2) nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł;

3) zakazać wykonywania przez towarzystwo działalności na terytorium państwa członkowskiego;

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) zakazać zbywania na terytorium państwa goszczącego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo.