Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 270

1. Spółka zarządzająca może utworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej spółki informacji, o których mowa w art. 264 ust. 3, 4 i 5b, odnoszących się do tej spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat.

2. Komisja informuje spółkę zarządzającą o dniu otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1.

3. Komisja może, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, wskazać warunki prowadzenia przez oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasady:

1) zbywania tytułów uczestnictwa;

2) prowadzenia działalności reklamowej;

3) postępowania, których należy przestrzegać w przypadku świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych albo usług doradztwa inwestycyjnego, lub przechowywania i administrowania tytułami uczestnictwa.

4. Oddział może zostać utworzony po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 1.

5. Od chwili utworzenia oddziału spółka zarządzająca może rozpocząć zbywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, przy czym zbywanie to wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 253.

6-8. (uchylone).

9. Do oddziału, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 90 pkt 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.