Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 271

1. Spółka zarządzająca może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie innej niż oddział, pod warunkiem otrzymania przez Komisję od właściwego organu państwa macierzystego tej spółki wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w art. 265 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, odnoszących się do tej spółki, oraz informacji o obowiązującym na terytorium tego państwa systemie rekompensat.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Spółka zarządzająca może rozpocząć działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 1, przy czym zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego spełnienia warunków, o których mowa w art. 253.

5. O planowanej zmianie w zakresie, o którym mowa w art. 265 ust. 2 pkt 2, spółka zarządzająca zawiadamia, w formie pisemnej, Komisję przed jej wprowadzeniem.

6. Powierzenie osobie trzeciej zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zwalnia spółki zarządzającej z obowiązku zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1.