Polskie Ustawy

Wyszukiwanie

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja portalu - luty 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 272a

1. Do spółki zarządzającej, która prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału lub w formie innej niż oddział, stosuje się przepisy państwa macierzystego spółki zarządzającej, z tym że oddział spółki zarządzającej jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa polskiego w zakresie działania w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, działania w sposób rzetelny i profesjonalny oraz w zakresie zarządzania konfliktami interesów; w tym zakresie oddział podlega nadzorowi Komisji.

2. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw jest obowiązana przestrzegać przepisów prawa polskiego dotyczących funduszu inwestycyjnego otwartego, w szczególności dotyczących:

1) tworzenia funduszu i wydawania zezwolenia na jego utworzenie;

2) zasad zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu, w tym pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu;

3) celów inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej oraz ograniczeń i zakazów inwestycyjnych, w tym wyznaczania całkowitej ekspozycji;

4) ograniczeń i zakazów w zakresie zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielania pożyczek przez fundusz oraz ograniczeń w dokonywaniu krótkiej sprzedaży;

5) wyceny aktywów i zasad rachunkowości funduszu;

6) ustalenia wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu oraz postępowania w przypadku błędnej wyceny;

7) dystrybucji lub reinwestycji zysku funduszu;

8) obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych i publikacyjnych funduszu, w tym dotyczących prospektu informacyjnego oraz kluczowych informacji dla inwestorów;

9) relacji z uczestnikami funduszu;

10) łączenia i przekształcania funduszu;

11) rozwiązania i likwidacji funduszu;

12) prowadzenia rejestru uczestników funduszu;

13) opłat związanych z wydawaniem zezwoleń dotyczących funduszu oraz z nadzorem nad funduszem;

14) wykonywania przez uczestników funduszu przysługujących im uprawnień.

3. Spółka zarządzająca prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw jest obowiązana do przestrzegania statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, którym zarządza i prowadzi jego sprawy, oraz do działania zgodnie z jego prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, spółka zarządzająca podlega nadzorowi Komisji.

5. Spółka zarządzająca jest obowiązana wdrożyć i stosować wszelkie środki i procedury, które są niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3.

6. Do spółki zarządzającej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie oddziału lub w formie innej niż oddział w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenia ich spraw stosuje się odpowiednio odnoszące się do towarzystwa przepisy art. 10, art. 33 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, oraz przepisy wydane na podstawie art. 48a.

7. Spółka zarządzająca prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie innej niż oddział, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, jest obowiązana ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku złożenie oświadczenia woli, dokumentu urzędowego lub pisma procesowego przez Komisję lub uczestnika funduszu inwestycyjnego towarzystwu, z którym spółka zarządzająca zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, uznaje się za złożenie go spółce zarządzającej.

8. Spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, może pozostawać jedynym uczestnikiem tego funduszu nie dłużej niż przez 6 miesięcy.